« Edellinen | Seuraava »

Yhdistyksen säännöt

 

Seuran säännöt

 

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

 

Yhdistyksen nimi on: Harjavallan Palvelus- ja Seurakoiraharrastajat ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimilyhennöstä HPSH. Yhdistyksen kotipaikka on Harjavallan kaupunki ja toimita-alue Harjavallan kaupunki sekä ympäristöpaikkakunnat. HPSH on Suomen Palveluskoiraliiton (SPKL) ry:n, Satakunnan kennelpiiri ry:n ja Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n jäsenyhdistys. Näissä säännöissä käytetään Suomen Palveluskoiraliitto ry:stä nimilyhennettä liitto, Satakunnan Kennelpiiri ry:stä nimilyhennettä piiri ja Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:stä SKL-FKK.

 

 

2§ TARKOITUS

 

HPSH:n tarkoituksena on koota mahdollisimman moni palvelus- ja seurakoiran omistaja aktiivisesti koiraharrastuksen piiriin ja ohjata jäseniään oikein kasvattamaan ja opettamaan koiriaan, sekä edistää koiramyönteisen ilmapiirin syntymistä toimita-alueellaan. Tarkoituksen saavuttamiseksi HPSH järjestää erilaisia koirakilpailuja ja -näyttelyitä

 

- harjoittaa valistustoimintaa järjestämällä erilaisia alaan kuuluvia esitelmiä- keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä kursseja

- toimii yhteistyössä liiton ja sen jäsenyhdistysten sekä piirin ja SKL-FKK:n kanssa

 

Toimintansa tukemiseski HPSH

 

- on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja, omistamaan irtainta ja kiinteää omaisuutta

- on oikeutettu pitämään pieneläinhautausmaata siihen kuuluvin toiminnoin Harjavallan kaupungin tarkoitukseen osoittamalla alueella

- harjoittaa järjestämissään tapahtumissa ja tilaisuuksissa ravitsemusliiketoimintaa.

 

 

3§ JÄSENYYS

 

HPSH:n jäsenyyttä voi hakea jokainen viisitoista (15) vuotta täyttänyt henkilö. Hallitus ratkaisee jäsenhakemukset. Jäsenet ovat vuosijäseniä, perhejäseniä, kunniajäseniä ja ainaisjäseniä. Kaikki 15 vuotta täyttäneet jäsnet ovat äänioikeutettuja. Jäsenmaksut kannetaan etukäteen kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä. HPSH:n hallituksen ehdotuksesta voidaan kunniajäseniksi kutsua henkilöitä, joille yhdistys haluaa osoittaa erikoista kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotus alistetaan HPSH:n kokoukseen ratkaistavaksi, jolloin päätöksen tekoon vaaditaan vähintään ¾ annetuista äänistä. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin vuosi- perhe- ja ainaisjäsenellä, mutta he ovat vapaat kaikista maksuista. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla eroamisestaan kirjallisesti HPSH:n hallitukselle tai puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa.

 

HPSH:sta voidaan erottaa

 

a) jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan eräpäivään mennessä

b) jäsen, joka menettelyllään vahingoittaa yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittaa yhdistystä

c) jäsen joka ei täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta HPSH:n omaisuuteen. Hallitus käsittelee erottamiskysymyksen ja erottamispäätökseen vaaditaan hallituksen yksimielinen päätös. Ennen päätöksenteko a. o. jäsenelle varattava tilaisuus selituksen antamiseen asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

 

 

 

 

4§ HALLITUS
 

HPSH:n asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu hallituksen puheenjohtaja, jota myös HPSH:n puheenjohtajaksi kutsutaan, lisäksi kuusi (6) muuta varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä. Näistä puheenjohtaja ja kaksi varajäsentä valitaan yhdeksi toimintakaudeksi kerrallaan. Varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi toimintakaudeksi niin, että kolme varsinaista jäsentä on erovuorossa aina vuosikokouksessa.

 

Siinä vuosikokouksessa, jossa nämä säännöt ovat ensikerran voimassa, ratkaistaan kuudesta varsinaisesta valituksi tulleesta hallituksen jäsenestä ne kolme (3), jotka ovat seuraavassa vuosikokouksessa erovuorossa. Näistä kahden (2) tulee olla palveluskoiraharrastajan ja yhden (1) olla seurakoiraharrastajan.

 

Hallituksen kuudesta (6) varsinaisesta jäsenestä neljän on oltava palveluskoiraharrastajia ja kaksi (2) oltava seurakoiraharrastaja. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan myös valita hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Jos varsinainen jäsen on esitynyt, kutsutaan hänen tilalleen varajäsen. Jos kokouksessa tullaan käsittelemään näiden sääntöjen kolmannen (3.) pykälän mukaisia asioita, on se mainittava kutsussa. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kolme (3) muuta hallituksen jäsentä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä.

 

Hallituksen tehtävä on

 

- edustaa HPSH:ta ja toimia sen tarkoitusperien edistämiseksi

- kutsua HPSH kokouksiin ja valmistaa kokouksille esiteltävät asiat ja panna täytäntöön kokouksien päätökset

- huolehtia hyväksyttyjen toimtasuunnitelmien noudattamisesta

- tehdä sitoumuksia, sekä kantaa ja vastata HPSH:n puolesta.

 

 

5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

 

HPSH:n nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin, tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

 

6§ TOIMINTA JA TILIVUOSI

 

HPSH:n toimitakausi on kalenterivuosi, jolloin

- HPSH:n tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne luovutetaan tilintarkastajille viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta

- tilintarkastajien tulee jättää kirjallinen lausunto tarkastuksestaan hallitukselle viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen vuosikokousta.

 

 

7§ HPSH:N KOOLLEKUTSUMINEN

 

HPSH:n hallituksen tulee kutsua jäsenistö vuosi- ja ylimääräisiin kokouksiin viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kutsua jaetaan internetissä HPSH:n inertnetsivuilla, HPSH:n sosiaalisen median sivustoilla sekä lähetetään sähköpostitse mahdollisimman monelle jäsenelle. Kokouskutsu voidaan julkaista myös paikallislehdessä.

 

 

8§ KOKOUKSET

 

HPSH kokoontuu

 

- vuosikokoukseen tammi-helmikuussa

- ylimääräiseen kokoukseen, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista HPSH:n jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii, asian ilmoittaen.

 

Äänestys ja vaalitavat

 

HPSH:n kokouksissa vaalit ja muut asiat ratkaistaan avoimella äänestyksellä, ellei joku vaadi suljettua äänestystä, ja yksinkertaisella äänten enemistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä ratkaisee asian arpa, mutta muuten voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

 

Äänioikeus

 

Äänioikeus HPSH:n kokouksissa on jäsenillä, joka on maksanut jäsenmaksunsa eräpäivään mennessä. Jäsenet käyttävät äänioikeuttaan HPSH:n kokouksissa siten, että jokaisella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.

 

 

9§ HPSH:N VUOSIKOKOUS

 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 

- kokouksen puheenjohtajan, siheerin, kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen

- kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

- hallituksen toiminta- ja tilikertomus, sekä vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä toimikaudelta

- tilintarkastajien kertomus edelliseltä toimikaudelta

- vastuuvapauden myöntäminen edellisen vuoden hallitukselle

- liittymis- ja jäsenmaksujen määrääminen seuraavalle toimikaudelle

- HPSH:n puheenjohtajan valitseminen seuraavalle toimikaudelle

- HPSH:n kuuden (6) varsinaisen jäsenen ja kahden (2) varajäsenen valitseminen seuraavalle toimikaudelle

- tiedotuspäällikön valitseminen seuraavalle toimikaudelle

- kahden (2) tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen seuraavalle toimikaudelle

- toimikuntien vastaavien valinta 1. Koulutus- 2. Kilpailu- 3. Näyttelytoimikuntiin sekä 4. Hautaustoimikunnan vastaava

-HPSH:n edustajien ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valitseminen liiton vuosikokouksiin, sekä piirin vuosikokoukseen

- muut asiat.

 

 

10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA HPSH:N PURKAUTUMINEN

 

Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan sama päätös tehtäväksi 5/6 äänten enemistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä vähintään kahden (2) välein pidettävissä HPSH:n kokouksessa, joista toisen on oltava vuosikokous. Molemmissa kokouksissa päätös on tehtävä vähintään 5/6 äänten enemistöllä. HPSH:n purkautuessa tai tullessa lakkauteuksi, HPSH:n varat luovutetaan opaskoirakoululle opaskoirien hankkimista varten.

 

 

MUUT MÄÄRÄYKSET

 

Muutoin noudatettakoon yhdistyslain määryksiä.

 

 

Nämä säännöt on hyväksytty HPSH:n vuosikokouksessa 22.2.1999

7§ muutos hyväksytty HPSH:n vuosikokouksen jälkeisessä ylimääräisessä kokouksessa 16.4.2019.